O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2022-05-23, 23:21

OMIG S.A.
info[at]omig.com.pl

Centrala  22 841 00 31
czynna w godz 7-15

Sekretariat

telefony   22 841 04 86
              22 841 05 41
Fax:       22 841 51 31

Pełne informacje kontaktowe
znajdą Państwo na stronie
Kontakt

 

Komunikacja z akcjonariuszami


Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OMIG S.A. 

W dniu 10.08.2021r. Zarząd Spółki Akcyjnej ?OMIG? w Warszawie ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000121247 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09.09.2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółki.

Na Zgromadzeniu zachowane zostaną wszystkie zalecane środki ostrożności oraz odległości.
Prosimy o przybycie w maskach a także z zachowaniem innych wymogów w razie ich wprowadzenia. 

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
 3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 7. Dokonanie podziału zysku za 2020 r.
 8. Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
 9. Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie §41 Statutu w brzmieniu:
  §41. Spółka ma prawo samodzielnego wykonywania  zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. 

Zarząd Spółki
Karolina Kaszczyńska
Edyta Popławska
Grzegorz Zawada

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Zarząd OMIG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 12.00 - 14.00.

tel. 22 841 00 31
e-mail: info[at]omig.com.pl

-------------------------------------------------------------

OMIIG SA z siedzibą przy ul. Stępińska 22/30 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121247 , NIP:521-008-90-61, REGON 008051238.
Copyright 2008 OMIG.pl